Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet
Adószám:                   24809401-2-13
Levelezési cím:         8200 Veszprém, Budapest út 13.
Tel/fax:                       +36 88 610 749
E-mail:                         info [kukac] muszosz.hu
Alapszabály
Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet
ALAPSZABÁLYA
 
A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális szövetkezetet hoznak létre. A szövetkezet az Alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok munkához juttatását, szociális helyzetük javítását, illetve tagjai, és azok hozzátartozói kulturális, oktatási,
4 szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet.

 

I. Alapvető rendelkezések

 
A Szövetkezet neve: Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet
A Szövetkezet székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 11.
 
A Szövetkezet alapításának célja:
 
A Szövetkezet hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.  
 
A Szövetkezet tevékenységei: (TEÁOR '08)
 
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (főtevékenység)
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 Üzletvezetés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7810 Munkaközvetítés
7820 Munkaerő-kölcsönzés
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület kezelés
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 
A Szövetkezet részjegytőkéje (jegyzett tőkéje):
 
A tagok vagyoni hozzájárulásának összege, amelyet a részjegyek jelenítenek meg.
A részjegytőke alapításkori nagysága:              403.000,- Ft
A részjegyek névértéke:                                      1.000,- Ft
A részjegytőke kizárólag készpénzből áll.
A tagok a tagok a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át rendelkezésre bocsátják az alapításkor.
A befizetést az igazgatóság elnökénél kell tejesíteni, aki a befizetett összeget haladéktalanul köteles a szövetkezet részére nyitott bankszámlán elhelyezni.
 
A szövetkezet időtartama: A szövetkezet határozatlan időre jön létre.
 
 
II. A Szövetkezet és a tagok közötti jogviszony, a tagok jogai és kötelezettségei
 
A tagsági jogviszony létrejötte
 
A szövetkezet tagjai csak természetes személyek lehetnek. A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelemmel kezdeményezett tagfelvételi határozattal keletkezik.
 
A szövetkezet tagjai sorába az a személye vehető fel, aki:
 
- a szövetkezet által folytatott tevékenység keretében személyesen közre tud működni,
- az alapszabály és a szövetkezet egyéb rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
- és egy részjegy névértékének megfelelő összegű befizetési kötelezettséget vállalja. 
 
Tagfelvételről az Igazgatóság dönt. Az Igazgatóság a felvételről a felvételi kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén határoz. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni kell.  
A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, amikor a tag vagyoni hozzájárulásának egészét a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta.  
Tilos a tagok felvételénél hátrányos megkülönböztetést tenni faj, nem, nyelv, vallás, politikai meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, illetve hovatartozás szerint.
 

A részjegy:         

A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetőleg az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részjegy jeleníti meg.

A részjegyen fel kell tüntetni

 1. a szövetkezet nevét, székhelyét;
 2. a tag nevét, lakóhelyét;
 3. a tag által vállalt és teljesített vagyoni hozzájárulás összegét;
 4. a részjegy kiállításának időpontját, a részjegy kiállítására jogosult személy aláírását.
 

A tagsági jogviszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jelen Alapszabályban és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják a szövetkezet tevékenységét, illetve ellenőrzik annak szabályszerű működését.

A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat azonos jogok illetik meg.

 
A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján
 1. teljesíti vagyoni hozzájárulását,
 2. az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az Igazgatóság rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
 3. eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak,
 4. személyes közreműködéssel, tagi munkavégzéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében,
 5. vagyoni hozzájárulásának, valamint egyéb érdekeltségének megfelelően részesedhet a gazdálkodás eredményéből,
 6. igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat,
 7. tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen,
 8. tisztséget viselhet a szövetkezetben,
 9. felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben,
 10. kérheti, hogy a döntéshozó testület minden személyét közvetlenül érintő döntés meghozatala előtt hallgassa meg,
 11. élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény az a) - j) pontokban említetteken felül lehetővé tesz, vagy előír.
 

A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése

 

A tag és a szövetkezet közötti együttműködés magában foglalja az alábbiakat:

 1. munkához jutás elősegítése;
 2. szociális helyzet javítását eredményező tevékenységek,
 3. oktatási jellegű feladatok.
 
A tagok személyes közreműködés a következő lehet:
                        a)  munkaviszony,
                        b)  megbízási jogviszony,
                        c)  tagi munkavégzés.
 
A tag joga használatba adni bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolgot, szellemi alkotást, valamint vagyoni értékű jogot, amely hozzájárul a szövetkezet működéséhez, amelyet a szövetkezet köteles a leltárában szerepeltetni.
A szövetkezet tagjai és a szövetkezet igazgatósága megállapodásban rendezik a személyes közreműködés módját és jogi formáját.
 
Közösségi alap képzése és felhasználása
 
A szövetkezet az adózás utáni eredményének meghatározott részét a közösségi alapba helyezi, amelynek a terhére a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat biztosítja, illetőleg támogatásokat folyósítja.
 • Oktatási szolgáltatások, szakmai képzések,
 • Egészségmegőrzést, rekreációt szolgáló szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatások
 • Szociális juttatások
 • Kulturális támogatások,
 • Sport tevékenységhez nyújtott támogatások, juttatások
 • Környezeti tanácsadás, szolgáltatás.
A tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés határozza meg, hogy a közösségi alap hány százalékáig lehet a tárgyévet követő évben juttatásokat és támogatásokat teljesíteni.
Az adózás utáni eredmény közösségi alapba helyezhető részét a közgyűlés évenként határozza meg.
 
Az adózás utáni eredmény felosztása
 
A szövetkezet közgyűlése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az adózás utáni eredmény felosztásáról.
 
Az adózás utáni eredményt az alábbi célokra oszthatja fel:
 • meghatározza a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük arányában felosztásra kerülő összeget;
 • meghatározza a szövetkezet egyéb céljainak (beruházás stb.) megvalósítására szolgáló összeget.

Pótbefizetés

A szövetkezet esetleges vesztesége esetén, a veszteség rendezésére a közgyűlés pótbefizetést rendelhet el.
A pótbefizetés évente legfeljebb egy alkalommal rendelhető el; annak mértéke nem haladhatja meg a tag vagyoni hozzájárulásának 30 %-át.
 

Tagi kölcsön

A legalább 1 éves időtartamú tagsággal rendelkező és a kötelező vagyoni hozzájárulását teljesített szövetkezeti tag kölcsönt nyújthat a szövetkezet számára (tagi kölcsön).
Tagi kölcsön igénybevételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az rövid távon hasznosan képes szolgálni a szövetkezet céljainak megvalósulását.
A tagi kölcsön igénybevételének esetköreit, felhasználásának módját, a visszafizetés rendjét a Közgyűlés által elfogadott szabályzatban kell meghatározni.
A tagi kölcsönről a tag és az igazgatóság közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő írásbeli megállapodást köt, amelyben meghatározzák a kölcsön kamatmentességét vagy kamatának mértékét is.
 

A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:

 1. ha a tag a szövetkezetből kilép;
 2. ha a tag vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) – az alapszabályban (közgyűlési határozatban) meghatározott időpontig - nem teljesítette;
 3. a  tag halálával;
 4. ha a szövetkezet a tagot kizárja; valamint
 5. a szövetkezet átalakulásával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 
A kilépési szándékot írásban, az Igazgatóságnak kell bejelenteni. Az Igazgatóság a kilépés kérdésében a bejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles dönteni. A tagsági jogviszony a kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 60. napon szűnik meg.
 
A tagsági jogviszony a 10.1.b) pont szerint akkor szűnik meg, ha a tag a vagyoni hozzájárulását határidőben nem fizeti meg.
A szövetkezet kizárhatja azt a tagot, aki - neki felróható módon –
 1. a  szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy
 2. a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek - 30 napon belül – felszólítás ellenére nem tesz eleget.
A tag kizárásáról az Igazgatóság dönt. A kizárást tárgyaló testületi ülésre a tagot meg kell hívni. Az Igazgatóság a kizárásról indoklással ellátott határozatot hoz, melyet az érintett taggal írásban közöl.
A kizárásról hozott határozat ellen a közgyűléshez lehet fordulni, a közgyűlés határozatát pedig bíróság előtt lehet megtámadni.
Ha a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal, illetőleg a tagfelvételét nem kérő örökösével el kell számolni. A volt tagot (örökösét) a részjegy névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, levonva ebből a veszteség céljára szolgáló összeget. A névértéket meg nem haladó összeget a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül, a névértéken felüli összeget pedig a közgyűlés által meghatározott időpontban kell kifizetni.
A volt tag által, nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő vagyontárgyat kérelemre a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül ki kell adni a volt tagnak, illetőleg tagfelvételét nem kérő örökösének.
 
Cégjegyzés
 
A cégjegyzésre, valamint a szövetkezet képviseletére az Igazgatóság elnöke, az Igazgatóság tagjai, valamint az Igazgatóság által írásban cégjegyzésre vagy képviseletre feljogosított tagok, vagy alkalmazottak jogosultak.
A cégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az Igazgatóság elnöke és annak tagjai önállóan, a cégjegyzésre feljogosított további személyek közül bármelyik kettő együttesen írja a nevét.
 

III. A Szövetkezet szervezete és működése

A Közgyűlés:     
 
A Közgyűlés a Szövetkezet legfőbb szerve. 
Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik
 1. az alapszabály módosítása,
 2. az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása,
 3. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 4. a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről,
 5. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
 6. az alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagok kizáró határozat felülvizsgálata,
 7. döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője ellene kártérítési per megindításáról,
 8. döntés a szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről,
 9. döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről,
 10. döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról,
 11. döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról,
 12. döntés pótbefizetés elrendeléséről,
 13. a részjegyek névértékének megváltoztatása,
 14. a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb,
 15. mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
 16. A határozathozatal módja:
  1. A Közgyűlésen valamennyi tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele képviselve van.
  2. A Közgyűlés határozatait – a c) pontban, valamint törvényben foglalt kivételekkel – a szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazással határoz a Közgyűlés az Igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása tárgyában.
  3. A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges az 1.2. pont a), i), l), és m) pontjában meghatározott ügyekben.
  4. Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat.
 17. A Közgyűlés összehívása:
  1. A Közgyűlést, annak időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően, a napirend közlésével az Igazgatóság írásban hívja össze.
  2. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
   1. a szövetkezet cégnevét és székhelyét;
   2. a közgyűlés időpontját és helyét;
   3. a közgyűlés napirendjét;
   4. a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
   5. a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját.
  3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása, ha olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét veszélyeztetné,
   14 illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna (rendkívüli közgyűlés).
  4. Ha a tagok legalább tíz százaléka vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok megjelölésével indítványozza, a közgyűlést a c) pontban foglalt eseteken kívül is össze kell hívni.
  5. Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra azonos tárgysorozattal összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
  6. A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a tárgysorozati javaslatba. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző nyolc nappal kell benyújtani az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző három nappal meg kell küldeni.
  7. Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárul, a közgyűlés új napirendi pontot is felvehet a napirendre.
  8. A közgyűlésen valamennyi tag részt vehet, a szövetkezet testületeitől és vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet, és észrevételeket tehet. A tag joga, hogy a közgyűlésen tárgysorozatba vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon.
  9. Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazta, a közgyűlés határozhat arról, hogy a tárgysorozatba vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető tárgysorozatba.
 1. Közgyűlési képviselet:
  1. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság elnöke, tagja, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló.
  2. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Egy képviselő legfeljebb két tagot képviselhet.
 2. A közgyűlés megnyitását követően az Igazgatóság elnöke vagy általa kijelölt tagja (illetőleg az ügyvezető elnök) javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökének megválasztására. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel megválasztja a levezető elnököt.
 3. Közgyűlési jegyzőkönyv:  
  1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni különösen az alábbiakat:
   1. a közgyűlés megtartásának helyét, a közgyűlés kezdő, illetve záró időpontját, a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét;
   2. a megjelent tagok, illetőleg a tagok által meghatalmazott személyek nevét;
   3. a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
   4. a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
   5. a közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat;
   6. a közgyűlés által elutasított javaslatok megnevezését, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét;
   7. azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek jegyzőkönyvbe vételét kérték.
A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két szövetkezeti tag hitelesíti. Hitelesítő tag az lehet, aki a szövetkezetnél semmilyen tisztséget nem tölt be.
Bármely tag kérheti az Igazgatóságtól a közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok.
 

2. Az Igazgatóság

 

2.1. A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét 3 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság elnökét, aki egyidejűleg a szövetkezet elnöke is, és az Igazgatóság tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Az Igazgatóság dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg a Felügyelő Bizottság hatáskörébe.

 1. Az Igazgatóság elnöke önállóan képviseli a szövetkezetet bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt
 2. A szövetkezetnél a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja
 3. Nem lehet az Igazgatóság tagja:
  1. aki nem tagja a szövetkezetnek;
  2. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
  3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
  4. akit olyan foglalkozástól eltiltottak, amely tevékenységet a szövetkezet főtevékenységként folytat, az ítélet hatálya alatt;
  5. az a személy, aki más szövetkezetben vagy olyan gazdasági társaságnál viselt tisztséget, amelyet felszámolási eljárás során megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig;
  6. aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzéktől megszüntetési eljárás során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig.
 4.   A szövetkezet Igazgatóságának elnöke és tagja nem lehet egyidejűleg a Felügyelő Bizottság tagja.
 5.   Nem lehetnek egyidejűleg a szövetkezet Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai azok, akik egymásnak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 6.   Az Igazgatóság tagjának felelőssége:
  1. Az Igazgatóság a szövetkezet ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Igazgatóság elnöke és tagjai a jogszabályok, az alapszabály illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek.
  2. Nem terheli az a) pont szerinti felelősség az Igazgatóság azon tagját, aki a határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.
 
2.9.  Az Igazgatóság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatát egyszerű   szótöbbséggel hozza.
 
2.10.  A tagnyilvántartás
 1. Az Igazgatóság a szövetkezet tagjairól nyilvántartást vezet.
 2. A nyilvántartás tartalmazza:
                 - a tag nevét és lakcímét,
                 - a  tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint
                                    - tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját.
 
2.11. A nyilvántartás - az ellenkező bizonyításig - igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat
2.12. A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja.
2.13. Az Igazgatóság kötelezettségei:
 1. Az Igazgatóság évente egyszer köteles beszámolni a közgyűlésnek a tevékenységéről, valamint a szövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése az Igazgatóság feladata.
 2. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottságnak félévente jelentést tesz a szövetkezet gazdálkodásának adatairól.
 3. Az Igazgatóságnak legalább havonként ülést kell tartania. Az Igazgatóságnak ülést kell tartania ezen időszakon belül is, ha azt a közgyűlés határozata előírja; vagy a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóság elnöke, vagy a tagok 10 %-a írásban kéri. Az Igazgatóság ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.
 4. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
  1. a jelenlévők nevét,
  2. az elhangzott felszólalások lényegét,
  3. a meghozott határozatot.
 5. Az Alapszabály módosítását az Igazgatóság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.
 6. Az Igazgatóság minden olyan adatot, nyilatkozatot köteles a Cégbíróságnak    bejelenteni, illetőleg tudomására hozni, amelyet jogszabály előír.
 7. Az Igazgatóság feladata, hogy gondoskodjon a szövetkezet működésére vonatkozó jogszabályok betartásáról, a pénzügyi rendről, a munkafegyelem megtartásáról és  a    szövetkezet vagyonának kellő védelméről.
2.14. Az igazgatósági tag megbízásának időtartama:
a) Az Igazgatóság elnöke és tagjai megbízatása a Közgyűlés vonatkozó döntésével kezdődik.
b) Megszűnik az Igazgatóság elnökének, tagjának megbízatása:
- a megbízatás időtartamának lejártával;
- a halálával;
- lemondással;
- a közgyűlés általi visszahívással;
- a tagsági viszony megszűnésével;
- a szövetkezeti törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.
 
3. Felügyelő Bizottság
3.1. A szövetkezet tevékenységének, illetve testületei és vezető tisztségviselői működésének ellenőrzése céljából a szövetkezet 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.
3.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, a Közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja.
3.3.A Felügyelő Bizottság tagjává a szövetkezeten kívül álló személy is választható.
3.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:
 1. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
 2. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 3. akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél;
3.5.  A Közgyűlés az Igazgatóság működésének felfüggesztése esetén kijelölheti a    Felügyelő Bizottság egyik tagját arra, hogy ellássa az Igazgatóság ügyvezetési feladatait. Az Igazgatóság hatáskörében eljáró Felügyelő Bizottsági tag ezen időszakban a Felügyelő Bizottság munkájában nem vehet részt.
 
3.6.      A  Felügyelő Bizottság eljárása:
a)   A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
b) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől,   aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.  A Felügyelő Bizottság ülésére az Igazgatóság elnökét és a könyvvizsgálót meg kell hívni.
 c) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
 
3.7.   A Felügyelő Bizottság
 1. a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet, felhívhatja az Igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el;
 2. indítványozhatja az Igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását;
 3. összehívhatja a közgyűlést, ha az Igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének;
 4. az Igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést;
 5. az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
 6. javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására;
 7. büntető feljelentést tesz az Igazgatóság elnöke, illetőleg tagja ellen.
3.8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
 
3.9. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel.
 
3.10. Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag a szövetkezet bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
 
3.11. A szövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő Bizottság indítványairól az alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni.
 
3.12.  A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.
 
3.13. A Felügyelő Bizottság tagjai a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
 
3.14. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a szövetkezetnek ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
 
3.15. A Felügyelő Bizottsági tag megbízása megszűnik:
 3.15.1. megbízatás időtartamának lejártával;
3.15.2. a halálával;
3.15.3. lemondással;
3.15.4. a közgyűlés általi visszahívással;
3.15.5. a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.
3.16. Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg.
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása öt évre szól.
 

4. Könyvvizsgáló

4.1. A Közgyűlés a szövetkezet ügyeinek ellenőrzésére könyvvizsgálót választ a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A szövetkezet a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. A Közgyűlés döntéshozatal előtt meghallgatja a könyvvizsgáló véleményét a számviteli törvény szerinti beszámolóról.

4.2. Nem lehet könyvvizsgáló a szövetkezet tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a szövetkezet munkavállalója, e minőségük megszűnésétől számított három évig.

4.3. A könyvvizsgáló jogai: 

 1. A könyvvizsgáló betekinthet a szövetkezet könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a szövetkezet bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
 2. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein, a közgyűlésen köteles részt venni.
4.4. A könyvvizsgáló feladatai:
 1. A könyvvizsgáló a Közgyűlés határozathozatala előtt köteles előterjeszteni véleményét a számviteli törvény szerinti beszámolóról.
 2. A könyvvizsgáló a Közgyűlés határozathozatala előtt minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a szövetkezet vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
 4. A könyvvizsgáló a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
4.5. A könyvvizsgáló eljárása:
a) A könyvvizsgálóval, megválasztását követően az Igazgatóság köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
b) Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
 
4.6.   A könyvvizsgálói megbízás megszűnik :       
 a) közgyűlési határozat alapján visszahívással,
 b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 c) a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
 d) a szerződés felmondásával
 

IV. Bírósági út és törvényességi felügyelet

A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el, a cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Bármelyik tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet, illetőleg annak testületei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a szövetkezet alapszabályába ütközik.
 
A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napos jogvesztő határidő alatt a szövetkezet ellen kell megindítani. A keresetindításnak nincs halasztó hatálya, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
 
A jogsértő határozat felülvizsgálata nyomán hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik a bírósági eljárásban nem vettek részt.
 

V. A Szövetkezet megszűnése

 1. A szövetkezet megszűnik, ha: 
  1. a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnést;
  2. tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be a cégbíróságnál megfelelő számú új tagot;
  3. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
  4. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
 2. A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezőkkel való elszámolást követően - a közösségi alapot más, cégnyilvántartásba bejegyzett szociális szövetkezet részére kell átadni.

 

VI. Vegyes rendelkezések

A jelen szövetkezeti Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.
 
Veszprém, 2013. december 19. napja
 
 
Készítette és ellenjegyze:
Veszprémben, 2013. december 19. napján, Dr. Szigeti Balázs ügyvéd
 
 
NAV tájékoztató
AKTUÁLIS MUNKALEHETŐSÉGEK
Betanított munka - Biatorbágy
115.000 - 125.000 Ft/hó Nettó
Telefon: 20/360-0125
Biatorbagy@MuSzoSz.hu
 
Betanított munka - Budapest
Gyártósori összeszerelő - Győr
Takarító - Győr 
Operátori munka - Veszprém
DIÁKMUNKA
Keresünk levelezős, passzív, iskolaszövetezeteknél dolgozni nem tudó fiatalokat az ország egész területéről!
TAGFELVÉTEL
Váljon a tagunkká, élvezze a tagsággal járó előnyöket!
Telefon:


Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet
Készítette: